Инструкция ОТ на высоте

Инструкция ОТ на высоте

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

09.10.2003 N 190

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2003 р.
за N 970/8291


Про затвердження Інструкції з охорони праці під час
виконання робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною
праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003
N 29/2003 ( 29/2003 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з охорони праці під час виконання
робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів,
що додається.

2. Наказ ввести в дію з 1 січня 2004 року.

3. Скасувати наказ Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 20.06.2003 N 107.

4. Начальнику управління організації нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду Дерновому Л.К., директору
Головного навчально-методичного центру Баженову О.К., начальникам
територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України:
- вжити заходів щодо вивчення вимог Інструкції державними
інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці,
експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств,
установ, організацій;
- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог
цієї Інструкції.

5. Заступнику начальника управління політики охорони праці
Нефедченку Л.А:
- включити Інструкцію до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці та банку даних
автоматизованого інформаційного фонду нормативно-правових актів з
охорони праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Плетньова В.А.

Голова Комітету С.Сторчак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з нагляду
за охороною праці
09.10.2003 N 190

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2003 р.
за N 970/8291


ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці під час виконання робіт на висоті
з використанням спеціальних страхувальних засобів


1. Загальні положення

1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на працівників, які
безпосередньо виконують роботу, та керівників усіх видів робіт на
висоті - будівельно-монтажних, ремонтно-поновлювальних, робіт з
обстеження технічного стану будівель, споруд та інженерних
комунікацій тощо.
Інструкція не поширюється на виконання робіт з риштувань,
підвісних колисок, автомобільних вишок, стрем'янок та драбин.

1.2. Інструкція є обов'язковою для виконання юридичними і
фізичними особами всіх форм власності, які, відповідно до
законодавства, використовують найману працю.

1.3. У цьому нормативно-правовому документі наведені нижче
терміни вживаються в такому значенні:
Спеціальні страхувальні засоби (далі - ССЗ) - запобіжні пояси
та приладдя, що використовуються для забезпечення безпеки при
виконанні робіт на висоті.
Пояс запобіжний лямковий (далі - ПЛ) - засіб індивідуального
захисту від падіння з висоти, призначений для підтримки усього
тіла людини та утримання тіла під час падіння і після зупинки
падіння (додатки 1 і 2 ( za970-03 ).
Пояс запобіжний безлямковий (далі - ПБ) - страхувальний засіб
індивідуального захисту від падіння з висоти (додаток 3
( za970-03 ).
Приладдя - карабіни, стропи, амортизатори та інші
страхувальні засоби, які використовуються як елементи
страхувальних систем разом із запобіжними поясами (додаток 4
( za970-03 ).
Амортизатор - елемент страхувальної системи, що знижує до
безпечної величини динамічне навантаження, що діє на тіло людини
при зупинці падіння.
Карабін - пристрій, призначений для приєднання елементів ССЗ
та (або) безпосереднього закріплення стропа.
Строп - елемент страхувальної системи, призначений для
з'єднання запобіжного пояса з точкою кріплення на опорній
конструкції.
Роботи на висоті - роботи, при виконанні яких робітник
перебуває на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів по
висоті понад 1,3 м. Основним засобом індивідуального захисту при
виконанні робіт на висоті є пояс ПБ або ПЛ.
Верхолазні роботи - роботи, які виконуються на висоті понад 5
м від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, над якими
виконуються роботи безпосередньо з конструкцій або обладнання.
Єдиним засобом індивідуального захисту при виконанні верхолазних
робіт є пояс ПЛ.

1.4. Роботи, які виконуються на висоті, належать до категорії
робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з
підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України від 30.11.93 N 123 ( z0196-93 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.12.93 за N 196.
Керівники робіт та працівники, які виконують такі роботи,
повинні проходити професійний добір.

1.5. Роботи на висоті виконуються під час
будівельно-монтажних, ремонтно-поновлювальних робіт, при
обстеженні, дефектуванні, ремонті будівель, споруд, димових труб,
радіомачт, опор повітряних ліній електропередачі та зв'язку,
градирень, мостів, металоконструкцій тощо.

1.6. Роботодавці мають право проводити будівельно-монтажні
роботи на висоті з використанням ССЗ за таких умов:
наявності необхідних документів, які регламентують
організацію та технологію виконання передбачених робіт;
наявності проектно-технологічної документації відповідно до
вимог Організації будівельного виробництва, затверджених наказом
Держкоммістобудування України від 03.04.96 N 49 (ДБН А.3.1-5-96);
наявності інструкцій з охорони праці для видів робіт і
професій, затверджених керівником підприємства відповідно до
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9
( z0226-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.04.98 за N 226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98);
машини, механізми і пристрої, що використовуються при
виконанні робіт на висоті, мають бути технічно справними,
укомплектованими технічною документацією, пройти технічний огляд;
запобіжні пояси та приладдя, що використовуються, повинні
мати сертифікати відповідності, видані в порядку, встановленому
законодавством;
працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою,
повинні бути забезпечені засобами колективного та індивідуального
захисту.

1.7. До виконання робіт на висоті із застосуванням ССЗ
допускаються особи, яким виповнилося 18 років та які пройшли:
професійний добір згідно з Переліком робіт, де є потреба у
професійному доборі, затвердженим спільним наказом Міністерства
охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці України від
23.09.94 N 263/121 ( z0018-95 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25.01.95 за N 18/554, із змінами та доповненнями;
медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний
огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45
( z0136-94 ), зареєстрованого Міністерством юстиції України
21.06.94 за N 136/345 (ДНАОП 0.03-4.02-94, із змінами та
доповненнями);
навчання безпечним методам та прийомам робіт за затвердженою
програмою в атестованих навчальних закладах для виконання робіт з
підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах,
навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів) відповідно до вимог Типового
положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 N 27
( z0248-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.04.99 за N 248/3541;
навчання та атестацію з протипожежної безпеки відповідно до
вимог Правил пожежної безпеки в Україні, які затверджені наказом
МВС України від 14.06.95 N 400 ( z0219-95 ), зареєстровані
Міністерством юстиції України 14.07.95 за N 219/755;
попереднє спеціальне навчання на підприємстві відповідно до
розробленого Положення з питань охорони праці, затвердженого
наказом керівника підприємства;
інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, повторний,
позаплановий, цільовий);
стажування на робочому місці під керівництвом кваліфікованого
спеціаліста протягом не менше 5 робочих змін.

1.8. Керівники робіт та працівники, які безпосередньо
виконують роботи, допускаються до роботи наказом по підприємству.

1.9. Вимоги до ССЗ:
1.9.1. Пояси запобіжні мають відповідати вимогам ГОСТ
12.4.089-86 та технічним умовам на пояси конкретних конструкцій.
Ширина лямок пояса, які несуть навантаження, не повинна бути
менше ніж 50 мм, безлямкового пояса в спинній частині - не менше
80 мм.
Статичне розривне навантаження для пояса має бути не менше
700 кг.
На кожному поясі мають бути нанесені:
товарний знак підприємства-виробника;
розмір та тип пояса;
дата виготовлення;
клеймо ВТК;
позначення технічних умов;
знак відповідності.
Запобіжні пояси перед виданням в експлуатацію, а також кожні
6 місяців повинні проходити випробування статичним навантаженням
за методикою, яка приведена в стандартах або технічних умовах на
пояси конкретних конструкцій.
1.9.2. Карабіни повинні мати запобіжний пристрій, який
унеможливлює їх випадкове відкриття.
1.9.3. Амортизатори, які використовують в складі ССЗ, перед
виданням в експлуатацію, а також кожні 6 місяців повинні проходити
випробування статичним навантаженням 150 кг, що прикладається
протягом 1 хв. При випробуванні не повинно виникати розтягувань
амортизатора у вигляді розривів ниток, швів та волокон.
1.9.4. Приладдя, яке використовується в складі ССЗ, повинне
відповідати вимогам технічної документації підприємства-виробника
та проходити періодичні перевірки у відповідності до вимог
технічної документації.

1.10. Експлуатація приладдя до ССЗ дозволяється, якщо:
є в наявності технічна документація (паспорт, інструкція з
експлуатації) з відміткою ВТК підприємства-виготовлювача;
не вичерпаний термін придатності (згідно з вимогами технічної
документації) за годинами або терміном експлуатації;
проведений щоденний огляд (перед початком робіт).

1.11. Періодичні випробування приладдя виконуються згідно з
вимогами технічної документації.

1.12. Ремонт пояса та приладдя проводиться
підприємством-виробником або організацією, яка уповноважена
виробником на виконання цих робіт.

1.13. Під час виконання робіт на висоті можуть виникати
постійно діючі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
підвищена запиленість та загазованість;
підвищена або знижена температура;
підвищена вологість та вітер;
підвищений рівень напруженості електромагнітного поля;
недостатня освітленість;
накопичення вибухонебезпечних газів і пилу;
робота на відстані менше допустимої від неізольованих
струмопровідних частин діючих електроустановок та інші.
У разі виникнення вказаних факторів необхідно вжити
додаткових заходів безпеки, які зазначають у наряді-допуску,
оформленому за зразком, наведеним у цій Інструкції (додаток 5).

1.14. Роботи на висоті та верхолазні роботи належать до робіт
підвищеної небезпеки і виконуються за нарядом-допуском, в якому
повинні передбачатись організаційні та технічні заходи з
підготовки та безпечного виконання цих робіт.

1.15. Перелік виробничих об'єктів та видів робіт, які будуть
виконуватися за нарядом-допуском, затверджується керівником
підприємства з урахуванням його профілю згідно з вимогами СНиП
III-4-80* у редакції 1989 р. "Строительные нормы и правила.
Техника безопасности в строительстве".

2. Вимоги безпеки перед початком робіт

2.1. Керівник робіт і працівники, які безпосередньо виконують
роботи, перед початком робіт повинні:
2.1.1. Вивчити документи, які регламентують організацію та
технологію виконання робіт (проект виконання робіт,
проектно-технічну документацію, наряд-допуск), та інструкції, що
діють у межах підприємства.
2.1.2. Щоденно перед початком робіт проводити огляд
спеціальних страхувальних засобів, що використовуються, із
занесенням результатів у журнал (додаток 6).
2.1.3. Для попередження перебування сторонніх осіб на
робочому майданчику місця проведення робіт необхідно загородити та
встановити попереджувальні плакати згідно з вимогами СНиП
III-4-80* (у редакції 1989 р.).
2.1.4. Роботи слід виконувати, якщо виробничі ділянки
укомплектовані засобами пожежогасіння, медичною аптечкою, засобами
індивідуального та колективного захисту, обладнанням та
інструментами відповідно до технології проведення робіт тощо.
У разі відсутності або несправності вищенаведеного
обладнання, пристроїв та устаткування роботи виконувати не
дозволяється.
2.1.5. Перевірити наявність і справність засобів сигналізації
та зв'язку.
2.1.6. Забезпечити захист від падіння предметів, матеріалів
та інструменту з верхніх рівнів. Для запобігання можливому падінню
інструменту, матеріалів тощо слід використовувати спеціальні сумки
або пристрої для закріплення інструменту і необхідних деталей.
2.1.7. Застосовувати каски, які відповідають вимогам ГОСТ
12.4.128-83, для захисту голови робітника від механічних
пошкоджень предметами, що можуть падати зверху, або при зіткненні
з конструктивними та іншими елементами, для захисту від води,
ураження електричним струмом.
2.1.8. Забезпечити захист несучих канатів та стрічок від
елементів з гострими краями спеціальними прокладками, що
унеможливлюють їх пошкодження.
2.1.9. Перевірити справність машин, механізмів, пристроїв та
інструменту, що використовуються, відповідно до інструкції з
охорони праці, затвердженої керівником підприємства.

2.2. Працівники, які мають незадовільне самопочуття,
керівником робіт до роботи не допускаються.
Не допускаються до робіт працівники, що перебувають у стані
алкогольного або наркотичного сп'яніння.

2.3. Бракування ССЗ (у разі необхідності) проводиться за
ознаками наявності таких дефектів (пошкоджень):
2.3.1. Пояс запобіжний:
вичерпаний термін експлуатації (відповідно до технічної
документації або відмітки про проведення періодичних випробувань);
вичерпаний термін періодичних випробувань;
є порушення швів у вузлах з'єднання;
у структурі стрічок є розірвані нитки, надрізи, пропалення,
промаслення та інші дефекти, які знижують їх міцність.
2.3.2. Приладдя:
вичерпаний термін експлуатації (відповідно до технічної
документації);
є порушення (розрив ниток, розплетення) стрічок і канатів;
є сліди обпалених ділянок;
є сліди фарб, розчинників, мастил на синтетичних стрічках та
канатах, що несуть навантаження;
порушено нормальне функціонування механічних деталей;
є тріщини, деформації, злами металевих деталей;
не проведені періодичні випробування, які передбачені
технічною документацією.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Працівники повинні виконувати тільки ту роботу, щодо
якої з ними проведено інструктаж під розписку. Під час виконання
робіт слід керуватися відповідними технологічними інструкціями,
проектом виконання робіт та інструкціями з охорони праці.

3.2. Слід виконувати всі організаційні та технічні заходи
безпеки, передбачені нарядом-допуском і цією Інструкцією.

3.3. Роботи із стропування вантажів дозволяється виконувати
особам, які пройшли відповідне навчання і мають посвідчення
стропальника відповідно до вимог Типової інструкції з безпечного
ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують
вантажопідіймальні крани ( z0372-95 ), затвердженої наказом
Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 ( z0371-95 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за
N 372/908 (ДНАОП 0.00-5.04-95).

3.4. Перед тим, як здійснити підіймання на висотну споруду
або спускання з висотної споруди, керівникові і працівникові слід
виконати огляд об'єкта та намітити схему підіймання та спускання.
У цьому разі можуть бути використані технічні засоби (телевізійні
системи, біноклі тощо).

3.5. Керівник робіт перед підійманням на висотну споруду або
спусканням з висотної споруди зобов'язаний перевірити стан
елементів споруди, які застосовуються для страхування.

3.6. Пояс ПБ або ПЛ без амортизатора дозволяється
застосовувати тільки для фіксації працівника на робочому місці в
умовах, що унеможливлюють падіння працівника. Під час підіймання
на висотну споруду або спускання з висотної споруди, а також під
час перебування на висоті місце закріплення пояса стропом за
елементи конструкції повинно виконуватись таким чином, щоб вільне
падіння в екстреному випадку не перевищувало 0,5 м.
Пояс ПЛ з амортизатором повинен експлуатуватись на висоті не
менше 4 м над рівнем ґрунту або опорної поверхні, при цьому
закріплення карабіном за опорні конструкції повинно виконуватись
не нижче рівня кріплення стропа до пояса. Для закріплення стропа
до пояса в цьому разі необхідно використовувати наспинний або
нагрудний страхувальні вузли.

3.7. ССЗ необхідно використовувати таким чином, щоб у
будь-який час було унеможливлено неконтрольоване переміщення
працюючого.

3.8. Необхідність використання відповідних ССЗ визначається з
урахуванням технічного стану споруд, де виконуються роботи.

3.9. Під час виконання робіт на висоті керівник робіт повинен
забезпечити виконавців:
засобами індивідуального захисту та ССЗ;
додатковими засобами захисту у виробничій зоні, де рівень
загазованості або інших шкідливих факторів перевищує встановлені
значення гранично допустимих концентрацій;
вимикання передавальних радіоелектронних засобів (радіо,
телевізійних, радіорелейних, радіотрансляційних, радіолокаційних);
вимикання неізольованих струмопровідних частин діючих
електроустановок з напругою вище 25 В, що перебувають під
напругою та мають відстань до місця роботи менше допустимої.

3.10. У разі виконання робіт з вогнем (електрозварювальних,
газорізальних тощо), а також електричними інструментами, необхідно
застосовувати запобіжні пояси (ПБ, ПЛ) зі стропом із сталевого
каната або ланцюга.

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт

4.1. Працівникам слід прибрати інструменти, матеріали, засоби
індивідуального захисту, розмістивши їх у відведеному для цього
місці.

4.2. Керівник робіт повинен перевірити робочі місця та
вивести людей із зони виконання робіт.

4.3. Працівникам про всі помічені недоліки слід сповістити
керівника робіт.

4.4. Працівникам слід виконати технічне обслуговування ССЗ
згідно з вимогами технічної документації.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварії, пожежі або нещасного випадку
працівники ПОВИННІ:
негайно припинити роботу;
сповістити керівника робіт або роботодавця;
ужити (по можливості) заходів усунення небезпеки, що виникла;
у разі нещасного випадку подати необхідну допомогу
потерпілому;
у всіх нещасних випадках викликати лікаря або відвезти
потерпілих до лікарні.

5.2. У разі різкої зміни кліматичних умов або інших причин,
які змінюють умови виконання робіт, роботу слід припинити.
Працівників та обладнання і матеріали слід спустити з висоти.

5.3. У разі незадовільного самопочуття працівника керівник
робіт повинен відсторонити його від роботи, і якщо працівник, який
почуває себе незадовільно, перебуває на висоті, керівнику робіт
слід ужити заходів з евакуації його з висоти та викликати швидку
медичну допомогу.

5.4. Під час розслідування нещасних випадків і аварій слід
виконувати вимоги Положення про порядок розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21.08.2001 N 1094 ( 1094-2001-п ) (ДНАОП 0.00-4.03-01, із
змінами та доповненнями).

Начальник управління
організації нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий


Додаток 1
до п.1.3
Інструкції з охорони праці
під час виконання робіт
на висоті з використанням
спеціальних страхувальних
засобів

Пояс запобіжний лямковий
(має графічне зображення див. ( za970-03 )


Додаток 2
до п. 1.3
Інструкції з охорони праці
під час виконання робіт
на висоті з використанням
спеціальних страхувальних
засобів

Пояс запобіжний лямковий
(має графічне зображення див. ( za970-03 )


Додаток 3
до п. 1.3
Інструкції з охорони праці
під час виконання робіт
на висоті з використанням
спеціальних страхувальних
засобів

Пояс запобіжний безлямковий
(має графічне зображення див. ( za970-03 )


Додаток 4
до п. 1.3 до
Інструкції з охорони праці
під час виконання робіт
на висоті з використанням
спеціальних страхувальних
засобів


Приладдя
(має графічне зображення див. ( za970-03 )


Додаток 5
до п. 1.13
Інструкції з охорони праці
під час виконання робіт
на висоті з використанням
спеціальних страхувальних
засобів


Зразок
_________________________________
(назва підприємства, організації)

НАРЯД-ДОПУСК
на виконання робіт з підвищеної небезпеки

від "__" __________ 20__ р.


НАРЯД

1. Виконавцю робіт __________________________________________
з бригадою у складі ______ чоловік виконати такі роботи: _________
__________________________________________________________________
(назва робіт, місце виконання)

2. Необхідні для виконання робіт:
матеріали ___________________________________________________
інструменти _________________________________________________
захисні засоби ______________________________________________

3. Під час підготування і виконання робіт ужити таких заходів
безпеки: _________________________________________________________
(перелічуються основні заходи і засоби
__________________________________________________________________
щодо створення безпечних умов праці)

4. Особливі умови: __________________________________________

__________________________________________________________________

5. Початок робіт: ______ год. _____ хв. "__" ________ 20__ р.
Закінчення робіт: ______ год. _____ хв. "__" ________ 20__ р.
Режим роботи ________________________________________________
(одно-, дво-, тризмінний)
6. Виконавцем призначено ____________________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові, підпис)
7. Наряд-допуск видав: ______________________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові, підпис)
8. Наряд-допуск прийняв: ____________________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові, підпис)
Керівник робіт ______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові, підпис)

9. Заходи безпеки праці та порядок виконання робіт узгоджені:
відповідальна особа підприємства (цеху, дільниці), на якому
виконуються роботи _______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

ДОПУСК

1. Інструктаж щодо заходів безпеки на робочому місці згідно з
інструкцією ______________________________________________________
(назва інструкції або короткий зміст інструктажу)
провели:

Керівник робіт _______________________ "__" _________ 20__ р.
(прізвище, ім'я,
по батькові, підпис)

Відповідальна особа підприємства, на якому виконуються роботи
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

2. Інструктаж пройшли члени бригади:

------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові |Професія, | Дата | Підпис |
| |розряд | | особи, що |
| | | | пройшла |
| | | | інструктаж |
|------------------------------+----------+---------+------------|
|------------------------------+----------+---------+------------|
|------------------------------+----------+---------+------------|
|------------------------------+----------+---------+------------|
|------------------------------+----------+---------+------------|
|------------------------------+----------+---------+------------|
------------------------------------------------------------------
3. Робоче місце та умови праці перевірені. Заходи безпеки,
зазначені у наряді-допуску, забезпечені, дозволяю стати до роботи
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи
__________________________________________________________________
підприємства, на якому виконуються роботи, дата, підпис)

Керівник робіт ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Виконавець робіт ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

4. Роботу розпочато _____ год. _____ хв. "__" _______ 20__ р.

Керівник робіт ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

5. Роботи закінчені, робочі місця перевірені (матеріали,
інструменти, приладдя тощо прибрані), люди виведені із зони
виконання робіт.

Наряд закрито: ______ год. ______ хв. "__" __________ 20__ р.

Виконавець робіт ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Відповідальна особа підприємства, на якому виконуються роботи
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Начальник управління організації
нагляду в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий


Додаток 6
до п. 2.1.2
Інструкції з охорони праці
під час виконання робіт
на висоті з використанням
спеціальних страхувальних
засобів


Зразок

ЖУРНАЛ
огляду елементів спеціальних страхувальних засобів

Підприємство ________________________________________________

Виробнича дільниця __________________________________________

-------------------------------------------------------------------
| N |Назва елементів |Дата і час |Результат |Прізвище |Підпис|
|п/п | |огляду |огляду |особи, яка | |
| | | |(придатний, |здійснювала| |
| | | |непридатний)|огляд | |
| | | | | | |
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
|----+----------------+-----------+------------+-----------+------|
-------------------------------------------------------------------

Примітка. Огляд елементів спеціальних страхувальних засобів
проводиться керівником і виконавцем робіт щоденно перед початком
робіт.

Начальник управління організації
нагляду в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий